Afgelastingen

Op dit moment zijn er geen afgelastingen bekend

Normen & waarden

FAIRPLAY

Milheezer Boys heeft zich als vereniging gecommit aan de fairplay waarden:

 • We spelen met respect voor de tegenstander
 • Respecteren geldende regels en afspraken
 • Goede normen en waarden zijn belangrijk bij de club

Normen en Waarden

Milheezer-Boys vindt goede normen en waarden enorm belangrijk! Iedereen die een binding met onze club heeft, zowel actief als speler, bestuur en lid maar daarnaast ook als ouder, toeschouwer of supporter langs de lijn, moet zich realiseren dat zij op die momenten uithangbord zijn van de club en daarom ook onze clubs’ waarden en normen vertegenwoordigen. Het behoeft geen verdere uitleg dat dit zeker ook geldt wanneer we te gast zijn bij andere verenigingen.

De basiswaarden van onze club vormen de pijlers waarop wij het voetbal bouwen en zo voor heel veel jongens en meiden een mooie vereniging kunnen bieden.

PLEZIER = FUN
RESPECT
EERLIJKHEID
BETROKKENHEID
SPORTIVITEIT

Regels en normen zijn direct hieruit af te leiden en gelden dus ook voor alle leden, vrijwilligers, toeschouwers en ouders:

Welke normen hanteren we? Dus wat geldt bij Milheezer Boys als normaal :

Een van de rollen die we als bestuur hebben is het bewaken van de pijlers van de vereniging, dat we met elkaar op de juiste manier omgaan, dat we afspraken maken, nakomen maar anderen hier ook op wijzen. Door deze waarden en normen duidelijker uit te spreken en helder te maken voor iedereen nemen we het voortouw in hoe we verwachten dat iedereen die verbonden is aan onze club zich gedraagt. We streven ernaar om een actieve, sportieve, gezellige maar bovenal aantrekkelijke vereniging te zijn en willen dit ook graag naar buiten toe uitstralen.

Gedrag

Het gedrag is de belangrijkste vorm waarop je de normen en waarden van Milheezer Boys tot uiting kunt laten komen. De volgende gedragsregels en tips zijn een verdere uitwerking van onze basiswaarden:

Spelers

 • Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden kunt spelen. Dit is namelijk niet vanzelfsprekend !
 • Speel met respect voor je teamgenoten, je tegenstanders en de scheidsrechter.
 • Het gebruik van welke vorm van geweld ook is ten strengste verboden.
 • Gedraag je. Vermijd het gebruik van grof, beledigend taalgebruik aan het adres van spelers, trainers, leiders, scheidsrechters etc.
 • Ook is gedrag in de kleedkamer altijd fatsoenlijk!
 • Afval hoort in de afvalbakken in de kleedkamers of buiten
 • Met telefoons worden NOOIT filmpjes gemaakt in de kleedkamers, noch bij wedstrijden, noch bij trainingen.
 • We gaan netjes om met materialen, spullen en accommodatie !
 • Accepteer de beslissingen van een scheidsrechter.
 • Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels.
 • Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
 • We bedanken tegenstanders voor een sportieve wedstrijd
 • Feliciteer de tegenstander met een behaalde overwinning
 • Als aanvoerder bedank je altijd de wedstrijdleiders (scheidsrechter en grensrechters) en de aanvoerder van de tegenpartij.
 • Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
 • Spreek je medespelers gerust aan op onsportief of onplezierig gedrag.
 • Kom afspraken na die aan het begin van het voetbalseizoen zijn gemaakt zowel met trainen, wedstrijden, tijden, afmeldingen, douchen etc.

Trainers / leiders

 • Je hebt een voorbeeldfunctie voor onze jongeren; handel als zodanig.
 • Dit betekent naast de rol naar tegenstander en scheidsrechter ook de uitstraling naar het eigen team !
 • Gedraag je op je best dus: Vermijd grof, beledigend en/of andersoortig incorrect taalgebruik tegen wie dan ook.
 • Elke vorm van geweld is uit den boze
 • Leer je spelers respect te hebben voor medespelers, tegenstanders en scheidsrechter.
 • Leer uw spelers dat spelregels afspraken zijn die voor iedereen gelden.
 • Bedenk dat jongeren voor hun plezier spelen en iets willen leren
 • Wees redelijk in uw eisen tav de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. Realiseer je dat jongeren ook andere interesses kunnen hebben.
 • Ben zelf altijd op tijd voor trainingen en wedstrijden en zorg voor een goede voorbereiding.
 • Benadruk vooral ook de positieve zaken tijdens wedstrijden ook wanneer fouten worden gemaakt
 • Kritiek op spelers levert slechts zelden een beter resultaat tijdens de wedstrijd
 • Leren hoort bij het voetbalspel
 • Winnen én verliezen zijn een onderdeel van het spel.

Ouders / verzorgers

 • Ook U heeft een voorbeeldfunctie voor onze jongeren; houdt daar rekening mee.
 • Moedig het team aan, MAAR: voor coaching is reeds gezorgd. Extra coaches zaaien eerder verwarring dan dat het een team helpt.
 • Vermijd het gebruik van grof, beledigend en/of andersoortig incorrect taalgebruik aan het adres van spelers, trainers, leiders, scheidsrechters etc.
 • Ondersteun alle pogingen om verbaal- en fysiek geweld tijdens sportactiviteiten te voorkomen.
 • Geef blijk van belangstelling: kom eens kijken naar de wedstrijden of trainingen
 • Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier, geef ze de ruimte om te leren en beter te worden en steun ze hierbij
 • Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen en afspraken na te komen
 • Respecteer de tegenstander en hun team en geef deze waarde mee aan uw kind
 • Leer uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd moet worden geaccepteerd.
 • Accepteer een beslissing van de scheidsrechter; Deze kan ook fouten maken. Accepteer dit en trek nooit de integriteit van deze personen in twijfel!!
 • Bespreek problemen eerst met de leiders/ trainers of anders met het bestuur.
 • Erken de waarde en het belang van alle vrijwilligers en kaderleden van de vereniging die hun vrije tijd geven om voetballen van uw kind mogelijk te maken. Waardering hiervoor doet wonderen. En als er eens een foutje wordt gemaakt, is begrip belangrijk. Immers, wie werkt laat wel eens een steekje vallen.

Bestuurders

 • Hebben een voorbeeldfunctie en dienen ALTIJD als zodanig te handelen
 • Het beleid dat gevoerd wordt is gericht op sportiviteit en fair play
 • Het bestuur houdt toezicht op een correcte en consequente naleving van de waarden en normen door alle betrokkenen.
 • Het bestuur zorgt ervoor dat er de mogelijkheid is om zichzelf verder te ontwikkelen op gebied van coaching, wedstrijdbegeleiding, wedstrijdleiding etc.
 • Zorgt ervoor dat ouders, trainers, sponsors, deelnemers, vrijwilligers, etc. zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. fair play in sport en spel.

Scheidsrechters / wedstrijdleiders

 • Je hebt een voorbeeldfunctie voor onze jongeren; handel als zodanig.
 • Pas de regels toe volgens de KNVB richtlijnen en beoordeel ze in het licht van het niveau en de kwaliteit van een wedstrijd.
 • Wees eerlijk, beleefd en beslist bij het constateren van fouten.
 • Vermijd ook als scheidsrechter grof taalgebruik
 • Veroordeel elk gebruik van zowel fysiek als verbaal geweld.

Toeschouwers

 • Je hebt een voorbeeldfunctie voor onze jongeren; handel als zodanig.
 • Gedraag je. Vermijd het gebruik van grof, beledigend taalgebruik aan het adres van spelers, trainers, leiders, scheidsrechters etc.
 • We kunnen enthousiast worden over zowel goed spel van uw eigen team als van het gastteam.
 • Toon respect voor de tegenpartij.
 • Elke vorm van geweld is uit den boze!.
 • Respecteer en accepteer beslissingen van scheidstrechters en grensrechters.
 • Wees altijd sportief.
 • Denk NA over je gedrag en mogelijke consequenties!

Uit het bovenstaande blijkt het al: normen en waarden laten we zien met zijn allen. Dit is ieders verantwoordelijkheid. Milheezer Boys stimuleert dit gedrag en we vragen eenieder dan ook om gezamenlijk de normen en waarden en regels na te streven en daar waar nodig mensen erop attent te maken. Indien er niet geluisterd wordt dan vragen we met nadruk dit te melden aan het bestuur zodat een gepaste actie kan volgen.

Sancties bij overtredingen

Wanneer we de normen en waarden betrachten zullen we hier weinig mee te maken krijgen. Overtredingen zijn wel onderdeel van voetbal en zullen ook blijven voorkomen. De leiders/ begeleiders zullen altijd worden gevraagd naar toedracht en op basis hiervan zal een passende straf (of mogelijk niet) volgen. Ernstige situaties zullen worden beoordeeld door een tuchtcommissie;

Overtredingen niet op voetbalgebied maar anderszins in clubverband zullen ook door het bestuur / tuchtcommissie worden beoordeeld. Indien een situatie dusdanig ernstig is dat politie moet worden ingeschakeld zal hierbij niet worden geaarzeld.

Schades die bewust worden aangericht zullen op de veroorzaker worden verhaald.

CLUBREGELS

Algemeen

 • Van iedereen die binding heeft met Milheezer Boys wordt verwacht dat men zich gedraagt volgens, de normen en waarden zoals die beschreven staan op de website
 • Van kaderleden wordt verwacht dat zij binnen de vereniging een voorbeeld zijn, zich gedragen conform de normen en waarden, de afspraken uit het jeugdplan naleven en hun functie zo goed mogelijk uitvoeren.
 • Milheezer Boys vraagt van haar vrijwilligers voor het kader om ook lid te worden van de voetbalvereniging
 • Aan personen onder 18 jaar wordt geen alcoholische drank of rookwaar verstrekt.
 • Er mag niet gerookt worden in de kantine, in de kleedkamers en binnen het speelveld.
 • Drugsgebruik of -bezit is ten strengste verboden
 • De constatering van drugsgebruik of – bezit zal worden bestraft.
 • Een speler die zijn contributie niet voldoet kan en mag niet deelnemen aan trainingen en wedstrijden.
 • Het binnen het sportpark overtreden van wettelijke regels die ook buiten het sportpark gelden wordt niet getolereerd. De strafmaat wordt bepaald door de tuchtcommissie van Milheezer Boys.
 • Het bestuur van Milheezer Boys is altijd bereikbaar en dient ook te worden geconsulteerd als er zich situaties voordoen bij onze vereniging die directe aandacht vereisen
 • Ontevredenheid over technische zaken (wisselbeleid, selectiebeleid, speelwijze, training, coachen) worden eerst voorgelegd aan de leider en/of trainer en daarna eventueel opgepakt met de verantwoordelijke commissie uit het bestuur.
 • Ontevredenheid over organisatorische zaken wordt eerst voorgelegd aan verantwoordelijke persoon (de trainer en/of leider). Daarna pas komt een coördinator in beeld

Spelers

 • Het teambelang gaat altijd boven het individuele belang.
 • Een goede voetbaluitrusting is belangrijk, het is het gereedschap van de voetballer!
 • Schoenen: zorg voor kwalitatief goede, passende en goed onderhouden schoenen
 • Scheenbeschermers verplicht, ook tijdens de training!
 • Slidingbroeken moeten dezelfde kleur hebben als de broek
 • Sierraden worden afgedaan of afgeplakt zodat er geen blessures door kunnen ontstaan (zowel bij de wedstrijd als op de training).
 • Van alle spelers wordt discipline verwacht. Afspraken dienen nagekomen te worden en regels te worden gevolgd. Als de leider/trainer praat, luisteren de spelers.
 • Als je geblesseerd bent is het wel fijn dat je contact houdt met je team: wees regelmatig bij je team aanwezig
 • Op verzoek van je coach/trainer dien je met een ander team mee te gaan.
 • Wees zuinig op materialen en accommodatie.
 • Voetbalschoenen worden buiten schoongemaakt en niet in de kleedkamer.
 • Houdt ons sportpark schoon, ruim je eigen rommel op en gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Na de wedstrijd/training is het verplicht te douchen. Het wordt aangeraden daarbij badslippers te dragen.
 • De kleedkamer is geen speelplaats, gedraag je daar dan ook naar.
 • Na afloop wordt het kleedlokaal schoon en netjes achterlaten. Dit geldt voor zowel trainingen als wedstrijden en zowel bij onze club als bij andere verenigingen !
 • De kantine wordt niet betreden met voetbalschoenen.