Afgelastingen

Op dit moment zijn er geen afgelastingen bekend

Aannamebeleid en gedragsregels vrijwilligers

Vrijwilligers

Milheezer Boys is voortdurend op zoek naar vrijwilligers zoals (assistent-) trainers, coaches, scheidsrechters, commissieleden, maar ook voor beschikbaar gekomen bestuursfuncties. Kijk daarom regelmatig op onze website voor de laatste update. Als je vrijwilliger wilt worden meldt je dan aan bij het bestuur of bij een van de leiders/trainers.

Wel moet je kunnen voldoen aan onze gedragsregels zoals hieronder beschreven:

Gedragsregels voor vrijwilligers
De afgelopen jaren zijn er verschillende incidenten in de sport, het vrijwilligerswerk (kindervakantiekampen) en de kinderopvang in het nieuws geweest. Hieruit blijkt dat Seksuele Intimidatie een maatschappelijk probleem is en dat we met elkaar moeten optrekken om het te voorkomen. Onze vereniging wil daarom de zaken goed op orde hebben. De zorg voor een veilige omgeving is daarin essentieel. Wij willen ten slotte een situatie scheppen waarin kinderen/sporters kunnen groeien en bloeien. Maatregelen nemen om (seksuele) intimidatie te voorkomen hoort daarbij. Daarom willen we goed voorbereid zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt.

Alle reden dus om aanvullende maatregelen te nemen om (seksuele) intimidatie zoveel mogelijk te voorkomen. Hiervoor hebben we binnen onze vereniging de volgende afspraken gemaakt ten aanzien van:
– Het aanname beleid van vrijwilligers
– Benoeming van een vertrouwenscontactpersoon.

Aanname beleid van vrijwilligers
Bij het aannemen van vrijwilligers die op regelmatige basis activiteiten voor de vereniging verrichten zoals bijvoorbeeld trainen, coachen en begeleiden van kinderen/sporters zal het volgende beleid worden gehanteerd:

 • Het houden van een kennismakingsgesprek;
 • Het checken van referenties (b.v. vereniging bellen waar de vrijwilliger vandaan komt);
 • Het (laten) aanvragen van een (gratis) Verklaring omtrent Gedrag (VOG). Dit zal om de 3-5 jaar herhaald worden.
 • De vrijwilliger zal lid worden en daarmee onderworpen worden aan de tuchtrecht van de KNVB;
 • Het bekend maken en laten ondertekenen ten aanzien van de naleving van de “Gedragsregels van de KNVB & NOCNSF “.

 

Gedragsregels binnen de voetbalbranche
Hieronder is een samenvatting gegeven van de gedragsregels die opgesteld zijn door NOC*NSF en van toepassing op onze voetbalbranche (KNVB):

 1. De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het kind/de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De vrijwilliger onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die het kind/de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van het kind/de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover het kind/de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de vrijwilliger en het kind/de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De vrijwilliger mag het kind/de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat het kind/de sporter en/of de vrijwilliger deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De vrijwilliger onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De vrijwilliger zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met het kind/de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De vrijwilliger heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – het kind/de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van het kind/de (jeugdige) sporter behartigt, is de vrijwilliger verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De vrijwilliger zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de vrijwilliger aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van het kind/de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De vrijwilliger zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij het kind/de sporter is betrokken. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest hiervan te handelen.